Episodes

Episode 101

The NW Georgia Excursion

Episode 103

The High-Flying Atlanta Excursion

episode 105

The Blue Ridge Excursion

Episode 107

The Moon River Excursion

Episode 109

The Georgia Alpine Excursion

Episode 111

The Plantations to Peaks Excursion

Episode 201

The Destin Excursion - Part 1

Episode 203

The Okaloosa Island & Fort Walton Beach Excursion - Part 1

Episode 205

The Georgia Mountain Excursion

Episode 207

The Big South Georgia Excursion

           episode 102

The Savannah Excursion

Episode 104

The Golden Isles Excursion

Episode 106

The Southern Chattahoochee Excursion

Episode 108

The Augusta Excursion

Episode 110

The Georgia Antebellum Excursion

Episode 112

The Georgia Excursion

Episode 202

The destin Excursion - Part 2

Episode 204

The Okaloosa Island & Fort Walton Beach Excursion - Part 2

Episode 206

The Outskirts of the ATL Excursion 

Episode 208

The coastal Georgia Excursion

Amazon-prime logo.png